Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN AMBIANCE ZWEMBADEN B.V. (per 08-03-2022)
Ambiance Zwembaden BV, Boylestraat 50, 6718XM, Ede (KvK 30163574)

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ambiance Zwembaden: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ambiance Zwembaden B.V. statutair gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30163574, evenals derden welke voor en/of namens Ambiance Zwembaden werkzaamheden verrichten;

Wederpartij: iedere rechts- of natuurlijke persoon of onderneming die met Ambiance Zwembaden een Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst van opdracht of koop die tussen Wederpartij en Ambiance Zwembaden tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, Overeenkomsten met, en werkzaamheden verricht door Ambiance Zwembaden. Afwijkende bedingen, regelingen of afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk door Ambiance Zwembaden zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Ambiance Zwembaden te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

2.2 Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de Wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aan Ambiance Zwembaden een opdracht te verstrekken of met Ambiance Zwembaden een Overeenkomst aan te gaan doet de Wederpartij uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde eigen voorwaarden in welke vorm of van welke inhoud dan ook.

2.3 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2.4 Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de Overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Ambiance Zwembaden toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens en andere relevante informatie.

3.2 De Overeenkomst tussen Ambiance Zwembaden en de Wederpartij komt tot stand, nadat Ambiance Zwembaden de opdracht van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering daarvan een aanvang heeft genomen. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen zijn slechts bindend wanneer deze door Ambiance Zwembaden schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Ambiance Zwembaden heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.4 De door Ambiance Zwembaden uitgebrachte aanbieding, evenals de door Ambiance Zwembaden vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. blijven eigendom van Ambiance Zwembaden.

Artikel 4 Wijziging in de opdracht en schorsing van de werkzaamheden

4.1 Bij prijsverhogingen anders dan op grond van wettelijke- of door overheid genomen maatregelen is de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden waarbij Ambiance Zwembaden alle reeds in redelijkheid gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening kan brengen.

4.2 In geval van wijziging in een door Ambiance Zwembaden aangenomen opdracht, welke op verzoek van de Wederpartij is doorgevoerd, is Ambiance Zwembaden gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

4.3 In het geval de Wederpartij de uitvoering van de werkzaamheden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk schorst is deze verplicht om de voorzieningen, kosten en de schade, van welke aard dan ook, die Ambiance Zwembaden ten gevolge van de schorsing moet treffen, maken c.q. lijdt, te vergoeden.

4.4 Indien er niet volgens de tekeningen of de door Ambiance Zwembaden opgegeven maatvoeringen is gebouwd, is Ambiance Zwembaden niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.5 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Ambiance Zwembaden bovendien vorderen, dat de (al) uitgevoerde werkzaamheden worden afgerekend, waartoe hij bij de Wederpartij een rekening indient.

4.6 Indien schorsing van de uitvoering van de werkzaamheden langer dan een maand duurt, is Ambiance Zwembaden bevoegd het werk in die staat waarin het zich op dat moment bevindt, te beëindigen en aan de Wederpartij te factureren, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet- voltooiing heeft moeten maken en de door Ambiance Zwembaden geleden schade, waaronder begrepen de gederfde winst.

4.7 In het geval de schorsing van de uitvoering pas na zes maanden of langer, worden hervat mogen indexaties van de leveranciers van Ambiance Zwembaden aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4.8 Indien de Wederpartij de gegeven opdracht c.q. Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. opzegt, om wat voor reden dan ook, komen alle met het oog op de uitvoering van de opdracht c.q. Overeenkomst redelijkerwijs al door Ambiance Zwembaden gemaakte kosten en onkosten, zoals kosten van voorbereiding e.d. evenals alle daarmee verband houdende kosten van de leverancier van Ambiance Zwembaden, voor rekening van de Wederpartij, met een minimum van 15% van de overeengekomen koopprijs, onverminderd het recht van Ambiance Zwembaden op vergoeding van winstderving, evenals van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 5 Verplichtingen van de Wederpartij

5.1 In het geval de Overeenkomst met de Wederpartij mede omvat, door Ambiance Zwembaden te verrichten installatie-, reparatie- en/of bouwkundige werkzaamheden, dan dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat Ambiance Zwembaden tijdig beschikt, dan wel kan beschikken over:

  • De voor de opzet van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.);
  • Het perceel, het gebouw, de zaak, etc. waarin, waarop of waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd c.q. verricht;
  • De tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen etc.;
  • Alle andere relevante informatie die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst voor Ambiance Zwembaden belang zou kunnen zijn.

5.2 Ambiance Zwembaden heeft het recht de levering of installatie in een door de Wederpartij aangewezen ruimte, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de door Ambiance Zwembaden in redelijkheid te stellen eisen van de veiligheid en reinheid te weigeren en de hierdoor ontstane schade en kosten aan de zijde van Ambiance Zwembaden aan de Wederpartij in rekening te brengen.

5.3 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Ambiance Zwembaden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Ambiance Zwembaden daarvan geen vertraging ondervinden.

5.4 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Ambiance Zwembaden voortvloeiende schade en kosten door de Wederpartij volledig te worden vergoed.

5.5. De Wederpartij verplicht zich, om, in het geval zaken en gereedschappen, van welke aard dan ook, welke in eigendom toebehoren aan Ambiance Zwembaden, zich op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en/of op een andere door de Wederpartij aangewezen plaats bevinden en/of worden opgeslagen, ongeacht of dat tijdelijk is en/of gedurende de duur van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen de uren waarbuiten normaliter geen werkzaamheden worden verricht -dus buiten of na werktijd-, alle redelijke maatregelen te treffen, dan wel medewerking te verlenen aan alle door Ambiance Zwembaden te treffen redelijke maatregelen, om schade van welke aard dan ook aan, evenals diefstal van deze zaken en gereedschappen te voorkomen. In het geval de Wederpartij aan Ambiance Zwembaden deze zaken en gereedschappen ter beschikking stelt, dient de Wederpartij voor adequate verzekering van deze zaken en gereedschappen zorg te dragen. De Wederpartij dient de aan Ambiance Zwembaden ter bewerking en verwerking overhandigde unieke en/of onvervangbare exemplaren, materialen en/of zaken te verzekeren tegen alle vormen van schade en diefstal, alsmede, indien nodig, voor adequate verzekering van de ruimtes waarin Ambiance Zwembaden zijn werkzaamheden verricht, zorg te dragen.

Artikel 6 Levering en leveringstermijn

6.1 Alle leveringen geschieden af magazijn, tenzij de levering rechtstreeks van de leverancier van Ambiance Zwembaden aan de Wederpartij plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van deze leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door Ambiance Zwembaden worden bepaald. Mocht de Wederpartij verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste.

6.2 Bij ontvangst van de zaken dient de Wederpartij zorg te dragen voor geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade en/of ontvreemding.
6.3 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de Wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij.

6.4 Indien de Wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de Wederpartij komen. In zodanig geval zal Ambiance Zwembaden de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding, opslaan en de Wederpartij schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal Ambiance Zwembaden gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is Ambiance Zwembaden gerechtigd de zaak voor en namens de Wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de Wederpartij openstaande facturen. Niettemin blijft de Wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak aan Ambiance Zwembaden (volledig) te voldoen.

6.5 De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in het bezit van Ambiance Zwembaden zijn gekomen.

6.6 De opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn voor Ambiance Zwembaden niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn.

6.7 In het geval Ambiance Zwembaden door overmacht, waaronder een pandemische situatie, tijdelijk niet kan leveren, maken de partijen in overleg afspraken wanneer in alle redelijkheid geleverd kan worden door Ambiance Zwembaden, zonder dat dat Wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van Ambiance Zwembaden tot al wat Ambiance Zwembaden ter zake van deze zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de Wederpartij aan Ambiance Zwembaden is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de Wederpartij zekerheid voor is gesteld. Vóór volledige betaling is de Wederpartij derhalve niet bevoegd de zaken aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen. Ambiance Zwembaden is bij niet (tijdige) betaling gerechtigd, ook in geval van faillissement van de Wederpartij, surseance van betaling van de Wederpartij of beslag door derden gelegd bij de Wederpartij, de zaken ter zake weer tot zich te nemen en/of afgifte daarvan te vorderen dan wel onder zich te houden, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding, en is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij de Wederpartij of haar afnemer zou kunnen ontstaan, door het uitoefenen van deze rechten.

Artikel 8 Onderhoud en reparatie

8.1 Alvorens met Wederpartij een afspraak tot onderhoud en/of reparatie te maken, zal Ambiance Zwembaden ter plaatse van de Wederpartij een inspectie houden van de bestaande en ter plaatse al aanwezige apparatuur, machines en installatie, nader te noemen de installatie. Voor deze inspectie brengt Ambiance Zwembaden een vast bedrag in rekening, waarvan de hoogte tijdig aan Wederpartij zal worden medegedeeld. De kosten hiervan kunnen ook op uurbasis gerekend worden. Partijen zullen hierover voorafgaand afspraken maken.

8.2 Op basis van de resultaten van de inspectie brengt Ambiance Zwembaden aan de Wederpartij een offerte uit die gedurende 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig blijft.

8.3 Het uurtarief is, tenzij anders overeengekomen en/of vermeld, exclusief B.T.W., voorrijdkosten en materiaalkosten.

8.6 In geval van vertraging van de werkzaamheden door omstandigheden die Ambiance Zwembaden niet aangerekend kunnen worden, zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder extra werk- en wachturen, extra reis- en verblijfkosten voor rekening van Wederpartij.
8.7 Ambiance Zwembaden laat Wederpartij tijdig de dag en het tijdstip weten waarop de werkzaamheden (onderhoud en/of reparatie) aan de installatie zullen worden verricht. Het opgegeven tijdstip is echter indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

8.7 Wederpartij dient op het moment van uitvoering van reparatie en onderhoud aanwezig te zijn om de werkbon af te tekenen. Indien dit niet het geval is en Wederpartij er bewust voor kiest deze niet af te tekenen wordt deze als akkoord bevonden beschouwd.

8.8 Indien Wederpartij niet aanwezig is op het moment van aankomst van de monteurs zal de wachttijd of de geleden schade qua planning in rekening worden gebracht worden bij Wederpartij.

8.9 In spoedeisende gevallen zal Ambiance Zwembaden er naar streven om zo spoedig mogelijk op de melding te reageren en de storing zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen. Beoordeling van de spoedeisendheid van de storing is aan Ambiance Zwembaden voorbehouden. Ambiance Zwembaden garandeert geen eindresultaat, zij gaat met de Wederpartij een inspanningsverbintenis aan. Wanneer blijkt dat het zwembad lek is, kunnen er geen waterkosten bij Ambiance Zwembaden verhaald worden.

8.10 De Wederpartij dient Ambiance Zwembaden in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden uit te kunnen voeren en verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. Elektriciteit, gas en water komen voor rekening van Wederpartij.
8.11 Op verzoek van Ambiance Zwembaden zal Wederpartij aan Ambiance Zwembaden alle benodigde tekeningen, handleidingen en andere documentatie van de installatie ter hand stellen, alsmede de ligging van alle leidingen, buizen, kabels e.d.

8.12 Indien Wederpartij op de afgesproken dag en tijdstip niet aanwezig is en Ambiance Zwembaden daardoor niet in staat is om haar werkzaamheden uit te voeren, wordt de betreffende onderhoud en/of reparatie geacht te zijn uitgevoerd en is Wederpartij verplicht de daaraan verbonden kosten te vergoeden.

8.13 Ambiance Zwembaden is gerechtigd de werkzaamheden desgewenst te doen uitvoeren door onderaannemers.

Artikel 9 Prijzen en betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief B.T.W., eventuele transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.

9.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen van de Wederpartij aan Ambiance Zwembaden contant/giraal, waarbij de betalingstermijnen per opdracht met de Wederpartij afgesproken zal worden.

9.3 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

9.4 Bij deellevering is Ambiance Zwembaden gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.

9.5 Bij het niet nakomen van enige betalingsverplichting door de Wederpartij heeft Ambiance Zwembaden het recht de Overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, zonder dat Ambiance Zwembaden hierdoor schadeplichtig ten opzichte van de Wederpartij wordt, onverminderd Ambiance Zwembaden eventuele rechten op volledige schadevergoeding.

9.6 Indien de Wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft Ambiance Zwembaden het recht een contractuele rente vanaf de vervaldag van de factuur van 1% (een procent) per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend, in rekening te brengen, onverminderd de aan Ambiance Zwembaden verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 250,00), exclusief B.T.W. en zijn steeds verschuldigd en opeisbaar ongeacht of de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

9.7 Indien Wederpartij consument is, is de berekening van de buitengerechtelijke kosten conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 en de bijbehorende staffel.

9.8 Ambiance Zwembaden heeft steeds het recht om zowel voor als na het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Wederpartij betalingszekerheden te verlangen en de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, totdat ten genoegen van Ambiance Zwembaden zodanige zekerheden zijn gesteld.

9.9 Ambiance Zwembaden is steeds gerechtigd de contractuele verplichtingen op te schorten indien hij gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Wederpartij.

Artikel 10 Klachten en garantie

10.1 Alle klachten dienen schriftelijk en aangetekend binnen 8 (acht) dagen na aflevering van de zaken, voltooiing van de werkzaamheden of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de Wederpartij wordt geacht de betreffende zaken en/of werkzaamheden te hebben goedgekeurd. Indien Wederpartij een consument is, geldt een termijn van twee maanden waarbinnen de klacht kenbaar gemaakt moet worden bij Ambiance Zwembaden.

10.2 Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien Wederpartij alle ter zake geldende instructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer Wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerde gebrek had kunnen constateren. Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de zaken door Wederpartij, onjuist gebruik van de zaken door Wederpartij en/of diens afnemer of verband houdende met de deugdelijkheid van de ruimte, waarin de zaak wordt en/of is verwerkt, geïnstalleerd en/of geplaatst, kunnen nimmer in behandeling worden genomen. Voor gebreken en fouten evenals de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van Ambiance Zwembaden ten aanzien van Ambiance Zwembaden garantie geven. Wederpartij dient de gegrondheid van de klacht aan te tonen en dat zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Ambiance Zwembaden zijn geleverd. Bij een klacht waarvan de gegrondheid door de Wederpartij is bewezen en door
 Ambiance Zwembaden is geaccepteerd, kan Ambiance Zwembaden naar zijn keuze de zaken of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, vervangen of de factuurwaarde daarvan vergoeden.

10.3 Alle klachten met betrekking tot een factuur, dienen binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Ambiance Zwembaden is slechts aansprakelijk voor schade aan zaken, werken en/of eigendommen van Wederpartij voor zover deze in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden daaraan is toegebracht én te wijten is aan grove schuld c.q. opzet zijdens Ambiance Zwembaden of zijdens degenen die namens en ten behoeve van Ambiance Zwembaden werkzaamheden in vorenbedoelde zin hebben verricht.

11.2 Ambiance Zwembaden is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen, leidingen etc. tenzij aan Ambiance Zwembaden door Wederpartij schriftelijk een juiste opgave van de exacte en precieze ligging van deze kabels, buizen leidingen etc. is verstrekt voordat Ambiance Zwembaden met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

11.3 Ambiance Zwembaden heeft ten aanzien van de Gateway service geen verplichtingen richting Wederpartij. Meldingen buiten kantooruren worden niet door Ambiance Zwembaden behandeld en zij is op geen enkele wijze aansprakelijk bij gebeurtenissen door het niet opvolgen van de storingsmelding. Storingen/melding worden getracht zo spoedig mogelijk verholpen te worden.

11.4 Ambiance Zwembaden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door Wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
11.5 Ambiance Zwembaden is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade aan Wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken of het gebruik van ondeugdelijk materiaal of een ondeugdelijke zaak of van constructiefouten in de gebruikte zaken, behoudens door Wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld zijdens Ambiance Zwembaden.

11.6 De aansprakelijkheid van Ambiance Zwembaden ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde zaken c.q. verstrekte adviezen en/of uitgevoerde werkzaamheden zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de betreffende factuur te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten. In het geval de aansprakelijkheid gedekt wordt door een of andere verzekering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.

11.7 De rechtsvordering van Wederpartij jegens Ambiance Zwembaden tot schadevergoeding of herstel als gevolg van deze algemene voorwaarden, vervalt door verloop van een jaar nadat Wederpartij ter zake bij Ambiance Zwembaden heeft geprotesteerd.

11.8 Wederpartij vrijwaart Ambiance Zwembaden van aanspraken van derden ten gevolge de verplichtingen die Ambiance Zwembaden

krachtens de Overeenkomst heeft.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Ambiance Zwembaden is gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen, gedurende welke Ambiance Zwembaden door overmacht verhinderd is, aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake, indien Ambiance Zwembaden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, een pandemische situatie, alles zowel in zijn bedrijf als bij derden, van wie Ambiance Zwembaden de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten zijn schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der Overeenkomst redelijkerwijze door Wederpartij van Ambiance Zwembaden niet meer kan worden verlangd.

12.2 Indien door overmacht de levering meer dan 60 (zestig) dagen vertraagd wordt, zijn zowel Ambiance Zwembaden als de Wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Ambiance Zwembaden recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten ter zake de op dat moment uitgeleverde werkzaamheden en/of leveringen. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst door Ambiance Zwembaden al ten dele is uitgevoerd, heeft Wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan 60 (zestig) dagen wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het al afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het al uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting, om wat hem al geleverd was naar Ambiance Zwembaden terug te zenden, echter geheel voor rekening en risico van Wederpartij, indien de Wederpartij onomstotelijk kan aantonen, dat het al afgeleverde gedeelte van de zaken door Wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Onverminderd de Ambiance Zwembaden verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan Ambiance Zwembaden een Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al zijn vorderingen direct opeisbaar, ingeval de Wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de Wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien de Wederpartij een natuurlijke persoon is, deze komt te overlijden.

13.2 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter onverhoopt vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg c.q. tot nadere onderhandelingen.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Op alle met Ambiance Zwembaden gesloten Overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen worden gebracht voor de Rechtbank Midden-Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Ambiance Zwembaden om zich te wenden tot de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de (rechts)vordering kennis te nemen.

Wij denken graag met u mee!